Konference Udržitelná výstavba 2011

Základním cílem pořádané konference byla výměna zkušeností z oblasti udržitelné výstavby v širším kontextu, nejen z pohledu dosažených výsledků dosavadního výzkumu, ale i obecnějšího pohledu, především z pohledu dlouhodobé strategie k dané problematice na národní i mezinárodní úrovni.

Ke splnění tohoto cíle byla konference členěna do dvou základních částí. První část zahrnuje pohled na problematiku udržitelné výstavby jako celku, kde se předpokládá vystoupení domácích i zahraničních představitelů jednotlivých ministerstev a profesních organizací, které se této problematice věnují. Proto byla určena pro všechny účastníky konference.

Druhá část byla věnována 4 základním pracovním okruhům, které tvoří základní osu udržitelné výstavby a probíhala v samostatných sekcích.

První část konference - Vyzvané přednášky

  • V.Matyáš: Udržitelná výstavba / Sustainable Construction
  • V.Vaníček: Sustainable Construction
  • R.Katzenbach, S.Leppla, H.Ramm, T.Waberseck: Enhanced Geotechnics and Geothermics foe Sustainable Construction
  • P.G.Malerba: Inspection and Maintenance of Old Bridges
  • J.B.Jackson: Sustainable Land Use Management

Ke stažení:

Druhá část konference - Jednání v sekcích

WP 1 - Výstavba na brownfields

Cílem je definovat podmínky vedoucí k upřednostnění výstavby na již dříve použitých pozemcích, před výstavbou na zelené louce – „greenfields“, neboť současné tempo záboru dosud nedotčených pozemků pro novou zástavbu není možné z pohledu udržitelného rozvoje akceptovat.

WP 2 - Udržitelná výstavba budov

Cílem je nalezení vyváženého vztahu mezi stavebními aktivitami a stavbami s kvalitním vnitřním prostředím na straně jedné a zátěží životního prostředí na straně druhé v celém životním cyklu staveb - především s ohledem na konstrukční materiály a prvky a nízkou spotřebu energie včetně využití obnovitelných zdrojů.

WP 3 - Využití odpadních hmot, recyklátů ve stavebnictví

Cílem je definování podmínek umožňujících redukci objemu odpadů, rozvinout jejich recyklaci, především odpadů ze stavebnictví a jejich následné využití v nových objektech i konstrukcích. Jak zohlednit toto hledisko při návrhu nových objektů a při posuzování jejich dopadů na životní prostředí z pohledu celkové životnosti staveb.

WP 4 - Přírodní katastrofy (živly, nehody) – optimalizace ochrany, interakce se stavebními konstrukcemi

Cílem je redukovat negativní dopad těchto fenoménů (povodní, sesuvů, požárů, dopravních nehod) jak na lidské životy, tak na materiálové škody. Předmětem konference proto bude bezpečné technické řešení stavebních konstrukcí za těchto extrémních podmínek, a to za využití rizikové analýzy, pravděpodobnostních metod a optimalizace ochrany.


Ke stažení:

Copyright (c) 2005-2008 ČVUT