Řešení

WP1 Výstavba na brownfields     
Denně je nově zabráno
ČR 20 ha zelené louky – greenfields
D 120 ha => r. 2020 – 30 ha
UK 60% nové výstavby na brownfields


 • 1.Napojení na zahraniční projekty - Cabernet, Revit, Norisc, Nicole, Image Train…
  • Otestování modelů (UMS, SISIM, NORISC, „soft EIA“, vzešlých z evropských projektů)
  • Rozpracování „Směrnice Evropského parlamentu o ochraně půd“
  • Napojení na MMR ČR „Revitalizace deprimujících zón pro veřejnou správu“

 • 2. Rozčlenění celého procesu regenerace brownfields do přesně definovaných fází


 • 3. Detailně rozpracovaná 1. fáze: archivní data, mapové podklady, pochůzka ==> Výsledkem je věrohodná odpověď:
  • jaké je potenciální znehodnocení lokality kontaminanty
  • jaké jsou možnosti potenciálního využití lokality
  • jaká je atraktivita lokality
  • + databáze brownfields
  • + databáze případových studií http://dotaznik.brownfieldsinfo.cz
  • ==> důležitý materiál pro rozhodovací proces na úrovni městské správy

 • 4. Rozvoj metod geoenvironmentálního průzkumu
 •   
  Podloží brownfields ovlivněno:
  • fyzikálně – výsypky, vysoká deformace – rozpracování metod zlepšování
  • chemicky – kontaminované území – potřeba sanace
  • jinak – metan, nevybuchlá munice

WP2 Udržitelná výstavba budov
30-40% veškeré energie jde do výstavby a provozu budov
90% času lidé stráví v budovách

 • 1. Urbanisticko-architektonické řešení - orientace, stínící prvky, zeleň …
 • 2.Výzkum:
  • izolační systémy (teplo, radon, ... )
  • distribuce tepla, chladu, vzduchu a vody
  • teplotní mikroklima a kvalita vnitřního vzduchu
  • Energie - zisk - zemní výměník, energie Slunce, akumulace energie do vody, podloží
 • 3. Reálné modely 1:1

WP3 Využití odpadních hmot, recyklátů ve stavebnictví
  Omezení odpadů – jejich ukládání na skládkách
 • Úspora přírodních zdrojů
  • EU 30-50%
  • ČR 10-15%
 • Odpady:
 • ze stavebnictví
 • mimo (energetika, těžba apod.), popel, škvára, struska, hlušina, pneu apod.

1.Iniciace procesu     
 • Technologie: demolice, sběr, recyklace – recyklační linky stavebních a demoličních odpadů
 • Právní podpora: vznik komoditní burzy recyklátů

2. Výzkum nových materiálů na bázi odpadů a recyklátů
    a)Recyklovaný cihlobeton vyztužený rozptýlenými syntetickými vlákny
 • cihly, beton cca 3,2 mil t/rok – S 4,8 mil. t vytříděného odpadu.
 • kvalitativně nový materiál – vysoká reziduální pevnost při vysokých deformacích
 • získán užitný vzor (patent)
    b)Elektrárenský popel
 • 14 mil. t/rok
 • popílkový stabilizát
 • popel stabilizovaný vápnem resp. vyztužen syntetickými vlákny
 • energosádra
 • Vyztužený popel syntetiky – výrazné snížení křehkosti, ověřena technologie míchání v laboratorních podmínkách
    c)Asfaltem stmelený materiál
 • výzkum využití asfaltového recyklátu v konstrukčních vrstvách silničních komunikací
 • měření mechanicko-fyzikálních vlastností včetně reologie za různých teplot, dynamické zatížení, zmrazování, rozmrazování na směsi typu SROSM1 (směs recyklovaná obalená za studena na místě) – proti vyjíždění kolejí + vyhodnocování uložení a zhutnění asfaltové vrstvy novým strojem Compact Gyrator


3. Aplikace
    Zemní konstrukce dopravních a vodních staveb


WP4 Přírodní katastrofy (živly, nehody)
optimalizace ochrany, interakce se stavebními konstrukcemi
 • povodně, sesuvy, zemětřesení, extrémní sněhové srážky
 • požáry, nehody na komunikacích (křižovatky), kolize se zvěří – ekodukty
 • únik kontaminace do podloží
       Optimalizace ochrany - vymezení míry přijatelného rizika => pravděpodobnostní přístup

Dílčí specifika:
  Povodně
  • interakce zemních konstrukcí při extrémních vodních stavech - MS HYD
   => vývoj metody hodnocení povodňových rizik - posuzování ekonomické efektivnosti navržených protipovodňových opatření
  • Metodika přijata - MZe ČR “prevence před povodněmi II. etapa” je přílohou Usnesení vlády č. 496/2006 (10.5.2006)
  • Studie v rámci projektu ELLA (Elbe-Labe, 2006) - 17 lokalit
   ODERREGIO v rámci INTERREG IIIB CADSES Opava - Polsko
  • Prezentace v sídle Evropské investiční banky (EIB), doporučeno i dalším zemím


  Sesuvy
  • výzkum aktivace sesuvů (především antropogenních sedimentů při extrémních srážkách) Ústecko - Rabenov - geodetické + geotechnické sledování svahových pohybů


  Seismické zatížení
  • vývoj výpočetního algoritmu zohledňující vliv cyklického zatížení na odezvu železobetonových rámových konstrukcící - implementace do programu SIFEL


  Dopravní nehody
  • vytvořen počítačový program pro výpočet odhadů kritických odstupů založených na metodě maximální věrohodnosti - spolupr. s Ruhr univ. Bochum (prof. Brilon)
  • sledování kritických situací v silničním provozu - obchvat města Čáslav (I/38) - simulace programem VISSIM
  • interakce se zvěří => zvláštní kategorie konstrukcí - ekodukty (EPF Lausanne)


  Havárie
  • šíření kontaminace ve vadózní zóně - simulační modely na principu duální propustnosti (int. Workshop ISGIM - Proudění v proměnlivě nasyceném pórovitém prostředí)
  • ekologická havárie Stráž pod Ralskem - Diamo s.p.( kurz Numerické modelování v programu GMS)


  Požáry
  • Numerické modely
  • Zkoušky v termokomoře
  • Zkoušky na skutečných objektech
Copyright (c) 2005-2008 ČVUT