Seznam publikací vědecké záměru Udržitelná výstavba v roce 2005
Č. Typ Autoři Rok Název (zkrácený)
1 CLA Jiránek,M. 2005 Věrohodnost numerických modelů řešící...
2 CLA Kabrhel,M. 2005 Ohřev teplé užitkové vody
3 CLA Kuklík,P. 2005 Domy ze dřeva mají budoucnost
4 CLA Kuklík,P. 2005 Historický vývoj dřevěných konstrukcí
5 CLA Kupilík,V. 2005 Vplyv nesprávném technologie na povrc...
6 CLA Kuráž,V., Matoušek,J. 2005 Ověření plošných elektrod pro dielekt...
7 CLA Lidmila,M., Krejčiříková,H. 2005 Použití popílkového stabilizátu v kon...
8 CLA Mondschein,P., Valentin,J. 2005 Problematika recyklace v předpisech t...
9 CLA Pokorný,T. 2005 Studie simulace kolapsu konstrukce pa...
10 CLA Pospíšil,J., Štroner,M. 2005 Moderní geodetické technologie a přís...
11 CLA Pospíšil,J., Štroner,M. 2005 Moderní geodetické technologie a přís...
12 CLA Slabý,P. 2005 Úvod do analýzy bezpečnosti silničníh...
13 CLA Slabý,P., Bartoš,L., Martolos,J. 2005 Výpočet kapacity neřízené křižovatky ...
14 CLA Slabý,P., Bartoš,L., Martolos,J.M. 2005 Kapacita neřízené křižovatky - výběr ...
15 CLA Slabý,P., Koukol,M.K. 2005 Kapacita úrovňových křižovatek v souv...
16 CLA Svoboda,L. 2005 Stavební hmoty a jejich výběr
17 CLA Svoboda,Z. 2005 Tepelně vlhkostní analýza a ověření d...
18 CLA Vávra,R. 2005 Reflexní nátěry a úspory nákladů na v...
19 CLA Vodolan,M., Kuklík,P. 2005 Ekonomické lehké střešní konstrukce z...
20 CLA Vodolan,M., Kuklík,P. 2005 Modelování dřevěných nosných konstruk...
21 CLA Vodolan,M., Kuklík,P. 2005 Příhradové nosníky spojované ocelovým...
22 CLA Vodolan,M., Kuklík,P. 2005 Výpočty a modelování dřevěných střešn...
23 EST Bažantová,Z., Modrý,S., Pleskot,A. 2005 Eluace některých složek z pojivových ...
24 EST Beran,P., Máca,J. 2005 Numerický model katedrály sv. Víta pr...
25 EST Doležílková,H. 2005 Options of Dwelling Ventilation Model...
26 EST Doležílková,H., Papež,K. 2005 Computer Modelling and Simulation of ...
27 EST Fošumpaur,P. 2005 Interakce dopravních násypů a prvků p...
28 EST Fošumpaur,P. 2005 Optimalizace protipovodňové ochrany
29 EST Hánek,P. 2005 Aplikace prostorové analytické geomet...
30 EST Chamra,S., Schröfel,J. 2005 Engineering Geology Care of Historica...
31 EST Kabrhel,M., Kabele,K. 2005 Methods of Heat Loss Calculation
32 EST Kramářová,Z. 2005 Brownfields and Their Consequences
33 EST Mansfeldová,A., Kramářová,Z., Janatka... 2005 Využití e-learningu při výuce územníh...
34 EST Miličková,L., Výborný,J. 2005 Recyklace cihelné drti
35 EST Myška,M. 2005 Nové zkušební postupy v programu akre...
36 EST Rubáš,P., Výborný,J. 2005 Vliv lomové houževnatosti na životnos...
37 EST Svoboda,L. 2005 Návrh skladby plniva pro epoxydové po...
38 EST Vaníček,I. 2005 Vyztužování zemin
39 EST Vávra,R. 2005 Použití FTIR spektrometrie pro stanov...
40 EST Vimmrová,A. 2005 Zlepšení užitných vlastností sádry
41 EST Zwiener,V. 2005 Vliv injektážních roztoků na pevnost ...
42 KAP Fošumpaur,P. 2005 Aplikace rizikové analýzy v protipovo...
43 KAP Hála,M. 2005 Základní principy neživotního pojištění
44 KAP Havlice,M., Vacek,J. 2005 Databáze realizovaných příkladů výsta...
45 KAP Kalčev,P. 2005 Software určený pro analýzu rizika
46 KAP Klvaňa,J. 2005 Teoretické základy analýzy rizika
47 KAP Kuklíková,A., Kuklík,P. 2005 Smíšené konstrukce ze dřeva, betonu a...
48 KAP Máca,J., Pohl,K. 2005 Seizmická odolnost stavebních konstrukcí
49 KAP Římal,J., Křístek,V. 2005 Specifické problémy mostů z hlediska ...
50 KAP Sedláček,M. 2005 Externality a jejich řešení na mikroe...
51 KAP Šafránková,J. 2005 Hypotézy A: Udržitelný management v m...
52 KAP Valenta,J. 2005 Použití geoenviromentálních map pro p...
53 KAP Vaníček,I. 2005 Geoenviromentální průzkumy
54 KAP Vaníček,I. 2005 Metody odstraňování ekologických zátěží
55 KAP Vaníček,I. 2005 Riziko v geotechnickém inženýrství an...
56 KAP Vaníček,I. 2005 Struktura výzkumného záměru Udržiteln...
57 KAP Vaníček,I. 2005 Výstavba na brownfields. Význam ident...
58 KAP Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H. 2005 Využití cihelného recyklátu k výrobě ...
59 KAP Záleský,J., Bohadlová,M., Bubeníček,M. 2005 Monitoring pro hodnocení stability území
60 KNI Barták,J., Vaníček,I., Turček,P., Hul... 2005 Zakládání staveb
61 KNI Fošumpaur,P., Hála,M., Kalčev,P., Klv... 2005 Příručka rizikové analýzy
62 KNI Kuklík,P. 2005 Dřevěné konstrukce
63 KNI Tywoniak,J. 2005 Nízkoenergetické domy. Principy a pří...
64 KNS Chamra,S., Vaníček,I., Kuráž,V. 2005 Udržitelná výstavba 1
65 KNS Klvaňa,J. 2005 Příručka rizikové analýzy
66 NOR Vaníček,I. 2005 Sanace skládek
67 PPN Wald,F. 2005 Eurocode 3: Design of steel structure...
68 PPN Wald,F. 2005 Eurocode 3: Design of steel structure...
69 PPN Wald,F., Jaspart,J.P., Sokol,Z. 2005 Eurocode 3: Design of steel structure...
70 PPN Wald,F., Moore,D., Da Silva,L. 2005 Eurocode 3: Design of steel structure...
71 PPN Wald,F., Steenhuis,M. 2005 Eurocode 3: Design of steel structure...
72 PPN Wald,F., Steenhuis,M. 2005 Eurocode 3: Design of steel structure...
73 PPN Wald,F., Steenhuis,M. 2005 Eurocode 3: Design of steel structure...
74 PPN Wald,F., Steenhuis,M., Jaspart,J.P., ... 2005 Eurocode 3: Design of steel structure...
75 PRE Chamra,S. 2005 Stav pražského metra po zatopení povo...
76 PRE Jokl,M. 2005 Decitherm units for Airbus
77 PRE Jokl,M. 2005 Inteligentní budovy - tvořivý přínos ...
78 PRE Jokl,M. 2005 Moderní trendy vytápění a chlazení ob...
79 PRE Jokl,M., Jirák,Z. 2005 Návrh změny mikroklimatické části vlá...
80 PRE Jokl,M., Jirák,Z., Vajner,L. 2005 Objektivní měření tepelné asymetrie -...
81 PRE Kuklík,P. 2005 Dřevo a české stavebnictví
82 PRE Kuklík,P. 2005 Dřevo a české stavebnictví
83 PRE Kuklík,P. 2005 Evropské normy pro dřevěné konstrukce
84 PRE Kuklík,P. 2005 Navrhování dřevěných konstrukcí podle...
85 PRE Kuklík,P. 2005 Technické předpisy pro vícepodlažní d...
86 PRE Kuklík,P. 2005 Výsledky spolupráce mezi ČVUT v Praze...
87 PRE Vaníček,I. 2005 Geotechnické problémy výstavby silnic...
88 PRE Vaníček,I. 2005 Limit State Approach and Design of Sp...
89 PRE Vráblík,L., Křístek,V., Cieslar,P. 2005 Optimalizace vedení předpínacích kabe...
90 PRE Wald,F. 2005 Last Cardington Fire Test Was Focused...
91 PRE Wald,F., Mareš,J. 2005 Internet při navrhování ocelových kon...
92 SBO Šafránková,J. 2005 Člověk, stavby a jejich vzájemné půso...
93 STA Bažantová,Z., Dobiáš,D., Modrý,S. 2005 Performance of Cement Mortars with Ad...
94 STA Bažantová,Z., Modrý,S., Dobiáš,D. 2005 Performance of Pozzolan Modified Mort...
95 STA Císlerová,M., Jelínková,V. 2005 Závislost vlhkosti stavebních konstru...
96 STA Čihák,F., Fošumpaur,P., Horský,M., Sa... 2005 Metodika posuzování ekonomické efekti...
97 STA Doležílková,H. 2005 Vybrané složky vnitřního prostředí budov
98 STA Doležílková,H., Frolík,S., Kabele,K. 2005 Environmentální hodnocení svázaných h...
99 STA Doležílková,H., Másilková,L., Papež,K. 2005 Vnitřní prostředí v obytných budovách
100 STA Hajaš,J., Kuráž,V. 2005 Application of UMS and SISIM Numerica...
101 STA Hála,M. 2005 Regresní analýza nehodovosti na světe...
102 STA Hanzlová,H., Krátký,J., Vodička,J. 2005 Porovnání experimentálních výsledků z...
103 STA Harcuba,J. 2005 Šance a limity energetických fasád
104 STA Hermová,H., Bílková,E. 2005 Zpráva o průzkumu cestní sítě vesnic ...
105 STA Horký,I., Mansfeldová,A. 2005 Formation of Planners in the Next Dec...
106 STA Chamra,S. 2005 Pražské metro při povodni v srpnu 2002
107 STA Chladná,M., Wald,F. 2005 Composite Slab Behaviour in Cardingto...
108 STA Jetel,V., Janatka,M., Kramářová,Z. 2005 Využití brownfieldů
109 STA Jiránek,M. 2005 Pasivní odvětrání podloží jakožto pro...
110 STA Jiránek,M. 2005 Reducing Indoor Radon Concentrations ...
111 STA Kabrhel,M. 2005 Akumulace tepla a chladu
112 STA Kabrhel,M. 2005 Ekonomie malých zdrojů tepla
113 STA Kabrhel,M., Svoboda,Z. 2005 Modifikace metodiky EN ISO 13792 pro ...
114 STA Kotek,P., Kabele,K., Frolík,S. 2005 Citlivostní analýza vlivu modelu obvo...
115 STA Kramářová,Z. 2005 Ideový návrh řešení brownfieldů v his...
116 STA Kramářová,Z. 2005 Měšťanský pivovar v Broumově - příkla...
117 STA Kramářová,Z. 2005 Sociální aspekty brownfieldů
118 STA Křemen,T. 2005 Testing of Terrestrial Laser Scanners
119 STA Kuklík,P. 2005 Dřevěné lávky a mosty
120 STA Kuklík,P. 2005 Dřevostavby v českém stavebnictví
121 STA Kuklík,P. 2005 Kultura dřeva v ČR v minulosti a v so...
122 STA Kuklík,P. 2005 Možnosti použití dřeva v českém stave...
123 STA Kuklík,P. 2005 Požární odolnost vícepodlažních budov...
124 STA Kuklík,P. 2005 Rozvoj dřevařského inženýrství v Česk...
125 STA Kuklík,P. 2005 Současný stav v oboru dřevěných konst...
126 STA Kuklík,P., Vodolan,M. 2005 Lehké střešní konstrukce ze dřeva
127 STA Kupilík,V. 2005 Posouzení stavebních konstrukcí objek...
128 STA Kuráž,V. 2005 Problémy revitalizace brownfields v Č...
129 STA Kuráž,V. 2005 Současný stav revitalizace brownfield...
130 STA Lidmila,M. 2005 Provozní ověření použití popílkového ...
131 STA Lidmila,M., Krejčiříková,H. 2005 Ochrana zemní pláně tvořená skalními ...
132 STA Liška,V. 2005 Přírodní ekonomie Karla Slavoje Amerl...
133 STA Máca,J. 2005 Navrhování seizmicky odolných inženýr...
134 STA Mansfeldová,A. 2005 Člověk - tvůrce i uživatel urbánního ...
135 STA Mansfeldová,A. 2005 Revitalizace brownfields v rozvojovýc...
136 STA Mansfeldová,A. 2005 Výchova městských inženýrů a územních...
137 STA Modrý,S., Bažantová,Z., Pleskot,A. 2005 Microhardness and Pore structure of H...
138 STA Mondschein,P. 2005 Možnosti vícekriteríálního hodnocení ...
139 STA Mondschein,P., Slabý,P. 2005 Udržitelná výstavba - udržitelná dopr...
140 STA Papež,K. 2005 Je bytová vzduchotechnika opravdu malá?
141 STA Papež,K., Kabrhel,M., Doležílková,H.,... 2005 Kvalita vnitřního prostředí
142 STA Pokorný,T. 2005 Pyrotechnická kontaminace brownfields
143 STA Pokorný,T. 2005 Specifika výstavby na brownfields
144 STA Pospíšil,J., Štroner,M., Křemen,T., H... 2005 Geodetické práce pro monitorování změ...
145 STA Římal,J. 2005 Charles Bridge in Prague - Temperatur...
146 STA Slabý,P. 2005 Okružní křižovatky
147 STA Slabý,P. 2005 Vliv dispozice okružních křižovatek n...
148 STA Svoboda,J. 2005 Financování pozemních komunikací v Če...
149 STA Svoboda,Z. 2005 Roční bilance zkondenzované a vypařen...
150 STA Svoboda,Z. 2005 The Numerical Modelling of the Diffus...
151 STA Šafránková,J. 2005 Projektová výuka na vysokých školách ...
152 STA Šebesta,D. 2005 Tepelně vlhkostní mikroklima klimatiz...
153 STA Tichá,A., Wald,F., Uhlíř,A. 2005 Temperature of the Fin Plate Bolted C...
154 STA Vaníček,I. 2005 Nároky na zemní protipovodňové hráze
155 STA Vaníček,I. 2005 Zásady navrhování geotechnických kons...
156 STA Vaníček,I. 2005 Zásady navrhování geotechnických kons...
157 STA Vaníček,I., Jettmar,J. 2005 Plošné základy dle EC 7, část 1 - Obe...
158 STA Vaníček,I., Jettmar,J. 2005 Plošné základy dle EC 7, část 2 - Por...
159 STA Vaníček,I., Jettmar,J. 2005 Plošné základy dle EC 7, část 3 - Výp...
160 STA Vaníček,I., Záleský,J., Lamboj,L. 2005 Two Examples of Clay Slope Stability ...
161 STA Vašková,J., Hanzlová,H., Krátký,J., V... 2005 Uvážení tahových pevností vláknobeton...
162 STA Vávra,R. 2005 Sálavé vlastnosti stavebních materiál...
163 STA Vodolan,M., Kuklík,P. 2005 Lehké nosné střešní konstrukce ze dřeva
164 STA Vráblík,L., Křístek,V., Cieslar,P. 2005 Optimalizace vedení předpínacích kabe...
165 STA Vráblík,L., Křístek,V., Souček,P. 2005 Porovnání výpočetních modelů komorový...
166 STA Vráblík,L., Křístek,V., Voplakal,M. 2005 Modelování účinků diferenčního smršťo...
167 STA Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H., ... 2005 Porovnání základních mechanicko - fyz...
168 STA Wald,F., Mareš,J. 2005 Internet a navrhování ocelových konst...
169 STA Wald,F., Mareš,J. 2005 Internet při navrhování ocelových kon...
170 STA Wald,F., Sokol,Z. 2005 Interakce vnitřních sil ve styčnících...
171 STA Wald,F., Tichá,A. 2005 Předpověď teploty ve styčníku čelní d...
172 STA Záleský,J., Kurka,J., Bohadlová,M., B... 2005 Měření pórových tlaků a užití výsledk...
173 STA Záleský,J., Šejnoha,M., Kalousková,M.... 2005 Pravděpodobnostní analýza svahových p...
174 STU Kramářová,Z. 2005 Urbanistická studie brownfields města...
175 STU Kramářová,Z. 2005 Urbanistická studie brownfields města...
176 STV Svoboda,Z. 2005 Tepelně vlhkostní analýza a ověření d...
177 VID Pokorný,T., Pospíchal,V. 2005 Stavební procesy (DVD 1-5)
Copyright (c) 2005-2008 ČVUT